WheelEEZ® Wheel Axle Kit; 24 cm (9.4") Polyurethane  Wheels